مستحضرید رسیدن به امور فقرا در صدقه نیست ، صدقه کمترین ثواب را دارد.
بیشتر بدانید